Impregnace cihel

Impregnace cihel, impregnace cihlových dlažeb je naše firma Fasádní Servis®  připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic a norem IICRC™ a odborně prováděcího systému ISIS System™.

Impregnace cihel

Naše firma se zabývá impregnacemi a nanotechnologickými impregnacemi a tématikou od počátku vzniku technologie / vědy a snaží se přenášet novodobé poznatky a využití této technologie do své profese. Nanotechnologie, tak jak ji zná současnost se doposud používala a používá k mnohému a širokospektrálnímu použití nanotechnologickému čištění a k nanotechnologické tzv. hydrofobní ochraně povrchů a to na bázi SiO2 a nebo TiO2. Tuto formu současná vědní disciplína nanotechnologie definuje jako nanotechnologie 1. generace.  Do této kategorie spadají také ochranné a čistící systémy s tzv. Nano efektem (perlení), které je dosaženo na základě složek chemických rozpouštědlových nebo ropných a silanových či silikonových částic.

Naše firma  úspěšně započala od roku 2013 používat nově nastupující nanotechnologie 2. generace. Tyto nano produkty 2. generace se vyznačuji multifunkčními vlastnostmi a jsou vyrobeny výhradně a pouze na bázi organických částic a pojiv definované jako „suspenze“ se samočistící schopností.

Pro čistící firmy byla nová matrice 2.generace nanomateriálů zásadní posunem z hlediska zvýšení fotokatalytické účinnosti nátěrů. 1m2 plochy natřené těmito nano materiály obsahují v rámci své 3D porózní mikro struktury nátěrové vrstvy přibližně 500 m2 povrchu nano krystalů fotokatalyzátoru, na němž může probíhat fotokatalýza! To vedlo ve srovnání s produkty 1. generace k enormnímu nárůstu fotokatalytické účinnosti. Ta se u nejúčinnějšího nano produktu 2. generace nano produktů  přiblížila 100% účinnosti čistého fotokatalyzátoru!

Impregnace cihel

Impregnace cihel a nanomateriály a jejich využití 

Impregnace cihel a odborné čistící práce pracují s nanotechnologií  jako novým technickým oborem, který zahrnuje výzkum, vývoj, materiály a technologie).  Nanotechnologie a její vznik a rozvoj umožnil rozvoj vědeckého poznání a vytvoření technických prostředků, jako je elektronový́ mikroskop, které nám umožnily zkoumat mikroskopické objekty o velikosti menší než 100 nm (jedna miliardtina metru) a manipulovat s nimi.

V tomto oboru výzkum nanoobjektů (objekty s velikostí pod 100nmě ukázal mimo jiné, že některé látky získávají jako prachové částice (nanočástice) v těchto rozměrech zcela nové vlastnosti, které se u nich neprojevují, jsou-li ve větších velikostech. Využití těchto poznatků se projevilo ve vývoji a výrobě nových materiálů nazývaných nanomateriály, výrobků se zcela novými, nebo výrazně vylepšenými užitnými vlastnostmi a samozřejmě také nových technologických postupů a výrobních zařízení pro využití opracování povrchů, repase povrchů, renovace povrchů a především k dokonalé ochraně povrchů.

Příklady nanomateriálů: např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy, modelování nanokrystalických materiálů, aj. Nanomateriály v podobě nanočástic nebo nanovláken nacházejí přirozeně stále širší uplatnění i ve stavebnictví a úklidových oborech, jako je čištění povrchů aj.

Impregnace povrchů a fotochemické funkční procesy

Profesionálům v oboru je pojem fotokatalýza, jenž vyjadřuje spojením slovních částí: foto a katalýza – pojmem ne zcela nově vnímaným. Foto se používá pro označení světla a katalýza (urychlení)  je v převážné míře využíváno v chemii pro proces změny rychlosti nebo i vyvolání chemické reakce látkami, které se touto reakcí nezmění. Tyto látky jsou označovány jako katalyzátory. Katalyzátory mohou nejen reakci urychlit, ale i vyvolat reakci, která by bez katalyzátoru vůbec neprobíhala. Katalyzátor se během reakce nespotřebovává a nemá vliv na množství přeměněného produktu.

Impregnace cihelObor rozlišuje katalýzu homogenní, kdy katalyzátor i reagující látka jsou v téže fázi, a heterogenní neboli kontaktní, kde katalyzátor je zpravidla tuhá látka a vlastní reakční směs je plynná nebo kapalná.

Existují také látky, které naopak brzdí rychlost reakce látek, které spolu jinak velmi ochotně reagují. Těmto látkám říkáme negativní katalyzátory nebo také inhibitory nebo stabilizátory. Ty jsou umístěny na nosiči s velkým povrchem – plochou na niž jsou tyto katalyzátory umístěny. Čím větší je tato plocha, tím větší je kapacita, s níž je schopno toto zařízení redukovat množství škodlivin.

V  ochranných systémem dlažbových povrchů a cihel, používáme pojem fotokatalýza  pro označení procesu vyvolání a urychlení chemické reakce, na němž se podílí světlo a katalyzátor. Chemické reakce, které probíhají v souvislosti s působením světla, nazýváme fotochemické reakce. Přesně řečeno fotochemické jsou všechny reakce, ve kterých je energie, potřebná pro jejich průběh, nebo vznik poskytována energií elektromagnetických kmitů –viditelného světla, ultrafialových paprsků, nebo méně často paprsků infračervených.

Cihelné povrchy umožnují využívat fotochemického působení světla, které spočívá v tom, že atomy nebo molekuly reagující látky se nabuzující a aktivují  se tím, že pohlcují světlená kvanta. Dochází ke zvýšení jejich vnitřní energie – zejména té její formy, která má vliv na průběh dané reakce a  v některých případech způsobuje i disociaci molekul.

Cihelné povrchy a fotokatalyzátory

Impregnace pracuje s fotokatalyzátory, což jsou látky, které mohou ovlivňovat rychlost chemické reakce na povrchu kamene či případně takovou reakci iniciovat a to za podmínky že na ni dopadá světlo. Pro fotokatalýzu jsou nejčastěji používány polovodiče TiO2, WO3, SiO2, SrTiO3, alfa-Fe2O3, ZnO, a ZnS.

Nejvíce využívaným fotokatalyzátorem jsou nanočástice krystalického oxidu titaničitého – TiO2. Hlavními krystalickými formami tohoto materiálu jsou rutil a anatas. Zatímco rutil se jako bílý pigment, tzv. titanová běloba, průmyslově vyrábí a používá již dlouhou dobu, aplikace založené na specifických vlastnostech nanokrystalického anatasu se začínají rozvíjet teprve v současnosti.

Dlažbové povrchy tak lze ochránit a to opatření proti vzniku a vývoji nebezpečných, velmi odolných kmenů bakterií, proti šíření bakteriálních i virových nákaz, růstu plísní a kvasinek. Mechanismus se chová tak, že  Pokud se mikroorganismus dotkne světlem aktivovaného povrchu fotokatalyzátoru, spustí se oxidační rozklad organických molekul, z nichž se jeho tělo skládá, a dojde ke stejnému efektu, jako by byl spálen.

Mikroorganismy jsou usmrceny a jejich mrtvá těla jsou postupně, beze zbytku fotokatalyticky rozložena. Rychlost a účinnost tohoto procesu závisí na velikosti konkrétního mikroorganismu a fotokatalytickou účinností povrchu, se kterým mikroorganismus přišel do přímého kontaktu. Povrch, který vykazuje silný fotokatalytický efekt, vytváří účinnou zábranu proti usazování a růstu mikroorganismů. Biocidní účinek světlem aktivované fotokatalytické plochy je dlouhodobý až 10 let i více let.

Nanotechnologická impregnace cihel a její následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic , které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu.

Konzervace  cihel dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace  cihel ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch  cihel. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu cihel, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem Finalit®.

Konzervace povrchů systémem Finalit® umožňuje z hlediska kvality a životnosti ty nejoptimálnější parametry. Vše je dáno technologickým zázemím významné rakouské společnosti Finalit Komplett-Steinpflege GmbH – specializující se na ošetřování cihel a keramiky. Kamenický mistr s bohatými zkušenostmi p. Kurt Leidinger započal společně se vyvíjet produkty pro čištění a dlouhodobou ochranu – impregnaci a konzervaci cihel více jak před 50-ti lety a jejich cílem bylo vyvinout produkty, které by uměly komunikovat s látkami obsaženými přímo v dlažbě. Toto vše zaštítila od roku 1999 jeho dcera a evropská znalkyně kamenných materiálů Ing. Mag. Margit Leidinger.

Impregnace cihel

Konzervace povrchů systémem a produkty Finalit® jsou pro naše realizace také optimální z toho důvodu, že jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech díky jejich certifikaci. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě. Finalit® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. plast-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost.

Konzervace povrchů systémem Finalit® má celosvětové renomé. K nejznámějším a nejvýznamnějším referencím patří práce prováděné na Sakkára a Cheopsově pyramidě v Egyptě, impregnace památníku princezny Diany v Hyde Park v Londýně, impregnace povrchů v kostele Frauenkirche Drážďany. Mnoho realizací je samozřejmě prováděno v Rakousku – Parlament Wien, Rakouská národní banka, nová budova nádraží Westbahnhof , Metronom v Praze 7, Úřad vlády České republiky na Praze 1, Hotel Four Seasons Praha 1 a další významné národní a mezinárodní reference.

Impregnace a konzervace  cihel systémem Finalit® se zabývá a nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše firma tento jedinečný ochranný systém jako jediný vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí tyto ochranné systémy Finalit® již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností. Tento system Finalit®  jako jediný na světě vyvinul a aplikuje tzv. horkou impregnaci, která se při aplikaci nahřívá na 60°-70° celsia a díky dočasné změně velikosti částic proniká hluboko do konzervovaných povrchů a jedinečně uzavírá povrchu ze vnitř ven a z venku do vnitř.

Konzervace cihel se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá ochrana / 5-ti letá ochrana / 7-10ti letá ochrana (horká impregnace).  Životnost ochranných systémů je dána typem a druhem ochranné konzervace.

Impregnace cihel

Bezpečnostní protiskluzná impregnace  cihel, kamenných a keramických povrchů  je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu  cihel. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku firmy Finalit pro univerzální  cihel materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti  cihel.

Například každá struktura  cihel má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Zvýrazňující impregnace  cihel  jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění  cihel, kamenných a keramických povrchů.

Produkty Finalit® jsou vyráběny a produkovány jako vysoce efektivní koncentráty pro profesionální základní čištění, impregnaci a ošetřování přírodních kamenů, cihel, cotto, terasa, betonu a mnoho jiných. Je jedno, jestli přírodní kámen, mramor, žula, pískovec, vápenec, umělý kámen, kamenina, teraso, Cotto, kabřinec, cihla, beton apod. – díky produktům Finalit budou Vaše problémy vyřešeny!